Tuesday, 29 July 2014

Peta Konsep Untuk Sistem Organ

Peta Konsep Untuk Sistem Organ Manusia – Sistem organ untuk manusia, kita pelajari di pelajaran Biologi namun sudah terintegrasi dalam pelajaran IPA.

Apa gunanya peta konsep?

Peta Konsep bertujuan untuk memudahkan pendidik dan peserta didik untuk memahami materi pelajaran yang akan dipelajari, seperti pada peta konsep berikut ini yang membahas tentang sistem organ manusia. Selain itu untuk menjaga agar materi yang akan diajaran pendidik tidak akan melenceng jauh dari yang seharusnya diajarkan. Peta konsep ini juga membantu peserta didik ketika akan ujian mid semester atau ujian final.

Peta Konsep Sistem Organ Manusia 

Peta Konsep Sistem Organ Manusia

Itulah salah satu peta konsep biologi tentang sistem organ pada manusia, semogabisa bermanfat yah.